ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2121/UBND-TH
V/v: tăng cường thực hiện Quy chế làm việc của UBND Thành phố

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiệnNăm kỷ cương hành chính năm 2013, để tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hànhchính và thực thi các quy định của pháp luật, UBND Thành phố yêu cầu giám đốccác sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thựchiện một số nội dung sau:

1. Tựkiểm tra việc thực hiện văn bản chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND Thànhphố, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố về các côngviệc được giao

a. Giám đốccác Sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thựchiện trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu đơn vị tiến hành lập kế hoạch tựkiểm tra việc thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủtịch UBND Thành phố, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủ tịchvề các công việc được giao, đặc biệt các ý kiến chỉ đạo có yêu cầu về tiến độthực hiện, thời gian báo cáo; Tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoặc độtxuất việc thi hành các văn bản trong phạm vi quản lý của ngành mình, cấp mình.

Yêucầu: Nội dungkiểm tra ưu tiên tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong chươngtrình công tác của Thành phố; các dự án, công trình trọng điểm; các vấn đề dânsinh bức xúc đã được UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện và chỉ đạo giải quyếtthông qua phản ánh của nhân dân, phản ánh của báo chí và Đại biểu Quốc hội, Đạibiểu HĐND Thành phố yêu cầu.

Định kỳ ngày25 hằng tháng, các cơ quan chuyên môn, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo Chủtịch UBND Thành phố tình hình kiểm tra việc thi hành các văn bản, công việcđược giao thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

b. Các Đ/cPhó Chủ tịch UBND Thành phố giúp Chủ tịch kiểm tra việc thi hành các văn bản vàcông việc nêu trên theo phạm vi, lĩnh vực công tác đã được Chủ tịch phân công;các thành viên UBND Thành phố kiểm tra việc thi hành các văn bản và công việctheo sự phân công của Chủ tịch UBND Thành phố.

2. Thựchiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu trong một số vấn đề đã quy định tại Quychế làm việc của UBND Thành phố

Giám đốc cácsở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quán triệtnội dung sau:

- Chịu tráchnhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và trước phápluật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước theo ngành,lĩnh vực được giao và những công việc được uỷ quyền, kể cả khi đã phân cônghoặc uỷ nhiệm cho cấp phó;

- Có tráchnhiệm chấp hành nghiêm các quyết định, chỉ đạo của cấp trên. Trường hợp chậmhoặc không thực hiện được phải kịp thời báo cáo rõ lý do;

- Làm hếttrách nhiệm cá nhân, thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được giao (kể cả cácviệc được uỷ quyền), không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mìnhlên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc chuyển cho các cơquan khác; không giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan khác;

- Khi giảiquyết công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụcủa đơn vị khác, nhất thiết phải hỏi ý kiến của đơn vị đó. Đối với những vấn đềmà pháp luật không quy định cụ thể thời gian giải quyết, khi được hỏi ý kiến,phải trả lời bằng văn bản chậm nhất trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đượcvăn bản; nếu được mời họp phải trực tiếp hoặc cử người có đủ thẩm quyền dự họp;

- Giám đốccác sở, thủ trưởng các ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch UBND quận,huyện, thị xã. Đối với những vấn đề pháp luật không quy định cụ thể thời hạngiải quyết, sở, ngành có trách nhiệm giải quyết các đề nghị của quận, huyện,thị xã theo thẩm quyền và trả lời bằng văn bản chậm nhất trong 05 ngày làm việckể từ ngày nhận được văn bản đề nghị; chậm nhất trong 07 ngày làm việc nếu cầnlấy ý kiến của các cơ quan khác. Hết thời hạn đó, Chủ tịch UBND quận, huyện,thị xã báo cáo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố xem xét trách nhiệm củasở, ngành và chỉ đạo giải quyết;

- Đối vớinhững vấn đề đã giao tại Chương trình công tác năm 2013, sở, ngành chủ trì đềán muốn thay đổi thời hạn trình, phải báo cáo và được sự đồng ý của Phó Chủtịch UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực đó, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phốthông qua.

Giao Vănphòng UBND Thành phố tham mưu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố thựchiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu chỉ đạo điều hành của Ủy bannhân dân, Chủ tịch UBND Thành phố; tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố tìnhhình thực hiện tại phiên họp thường kỳ của UBND Thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo