TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2122/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế GTGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:  

CÔNG TY TNHH T.D&A
788/59B Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp

Trảlời văn thư số 45/TD &A-CV ngày 10/3/2009 của Công ty về thuế suất thuếGTGT; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căncứ điểm 3, mục II, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Dịchvụ tư vấn thiết lập hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9000), hệ thống quản lýmôi trường (ISO 14000), hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HACCP), hệ thốngquản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp (OHSAS 18000) … áp dụng thuế suất thuếGTGT 10%.

Cụcthuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, đềnghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế TP (Phòng Tuyên Truyền Hỗ Trợ) để đượchướng dẫn thêm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Gò Vấp;
- Các CCT Q/H;
- Các Phòng thuộc Cục thuế
- Lưu: (HC, TTHT)

(Để thực hiện thống nhất từ 01/01/2009)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga