BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2122/TCT-KK
V/v hướng dẫn giảm 50% thuế GTGT đối với mặt hàng van và các tư liệu sản xuất khác

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2009

Kínhgửi: Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Trả lời công văn số 148/CN &MTĐTngày 27/4/2009 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên (MTV) Cấpnước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về việc giảm 50% thuế giá trị gia tăng (GTGT)đối với mặt hàng van và một số tư liệu sản xuất khác, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTCngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGTđối với một số hàng hoá, dịch vụ thuộc nhóm áp dụng thuế suất 10%... sau đây:

3. Sản phẩm cơ khí là tư liệusản xuất (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng) bao gồm:

a/ Các loại máy móc, thiết bị...

b/ Các sản phẩm là công cụ sảnxuất nhỏ như... bộ đồ nghề là sản phẩm cơ khí...

Điều 2 Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Những mặt hàng khôngchi tiết trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này thuộc đối tượng đượcgiảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Quyết định số 16/2009/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụdoanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn thì thực hiện theo quy định tại Quyết địnhsố 16/2009/QĐ-TTg và Thông tư số 13/2009/TT-BTC

Ngày 03/3/2009 Bộ Tài chính banhành công văn số 2367/BTC-CST hướng dẫn: Khoản 2, Điều 1 Quyết định16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định giảm 50% thuếGTGT từ 01/02/2009 đến 31/12/2009 cho các hàng hoá là "sản phẩm cơ khí làtư liệu sản xuất...", do đó tất cả các sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất(dù chưa được chi tiết ở Thông tư số 18/2009/TT-BTC nói trên) đều thuộc diệnđược giảm 50% thuế GTGT.

Ngày 23/3/2009 Bộ Tài chính banhành công văn số 4103/BTC-CST hướng dẫn: Tất cả các sản phẩm cơ khí là tư liệusản xuất được quy định tại Quyết định 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 và Thôngtư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 mà chưa được định danh chi tiết tại Danhmục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/01/2009 thì vẫn thuộcdiện được giảm 50% thuế GTGT. Những mặt hàng van, vòi thuộc nhóm 84.81 là tưliệu sản xuất có mức thuế suất 50% theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày24/6/2004 của Bộ Tài chính, sau được điều chỉnh lên mức thuế suất 10% theoQuyết định số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 thì sẽ thuộc diện được giảm 50%thuế GTGT.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêutrên, các mặt hàng Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nêunhư van, dụng cụ cắt ống nhựa (nếu là bộ đồ nghề), máy uốn ống, máy bơm, máychâm clorua nếu là sản phẩm cơ khí và là tư liệu sản xuất, chưa được định danhchi tiết tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BTC nêu trên thìthuộc diện được giảm 50% thuế GTGT.

Việc lập hoá đơn đối với hànghoá, dịch vụ giảm thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tưsố 13/2009/TT-BTC nêu trên.

Việc điều chỉnh thuế suất thuếGTGT ghi sai trên hoá đơn GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2.9, MụcIV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính: "Cơsở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hànghoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuếsuất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT thìbên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản rõ sốlượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số kýhiệu, ngày; tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, lý do điềuchỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điềuchỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm(-)), thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoáđơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuếđầu ra, đầu vào. Trường hợp thuế suất ghi trên hoá đơn bán ra cao hơn thuế suấtquy định nếu không xác định được người mua thì không được lập hoá đơn điềuchỉnh thuế GTGT".

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp biết và đề nghị Công ty liênhệ trực tiếp với Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp để được hướng dẫn việc thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến