BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2123/LĐTBXH-TL
V/v thoả thuận chế độ phụ cấp đối với công nhân viên khảo sát các công trình điện.

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 1886/CV-EVN-LĐTL ngày 12/ 5/2003 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại công văn số 6677 TC/CSTC ngày 01/7/2003 và Bộ Công nghiệp tại công văn số 2444/CV-TCCB ngày 06/6/2003; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận áp dụng phí phụ cấp thu hút mức 50% và 30% lương cấp bậc, chức vụ đối với công nhân viên trực tiếp tham gia khảo sát tại các công trình điện tử như sau:

a) Mức 50% lương cấp bậc chức vụ, áp dụng đối với công nhân viên trực tiếp tham gia khảo sát tại 05 công trình sau:

+ Nhà máy nhiệt điện Phú quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang);

+ Thuỷ điện Sông Buong 2,4 (xã La Ê Ê, xã Zươi, xã Tà Bhing, xã Cha Văt, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam);

+ Đường dây 220 kv Sê San 3,4- Plây Ku (xã Môrai, huyện Sa Thầy, tỉnh KonTum, xã Ia Krai, Ia O, huyện IA Grai, xã Ia MơNông, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai);

+ Đường dây 220 Kv PlâyKrông-Plâyky (xã Sa Thầy, huyện Đắc Tô, tỉnh Kontum);

+ quy hoạch lưới điện Phú Quốc (huyện Phú Quốc , tỉnh Kiên Giang).

b) Mức 30% lương cấp bậc, chức vụ, áp dụng đối với công nhân trực tiếp tham gia khảo sát tại 2 công trình sau:

+ Thuỷ điện DamBri (huyện Đa Huoai, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng);

+ Quan trắc thuỷ điện Thác Mơ (huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Thời gian áp dụng phụ cấp thu hút cho các đối tượng nói trên tối đa không quá 3 năm, tính từ ngày 01/07/2003 đến 30/6/2006. Trong thời gian trên, nếu Nhà nước có quy định mới về chính sách tiền lương thì sẽ xem xét, điều chỉnh lại.

Cách tính và trả phụ cấp thu hút thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 2/6/1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

2/ Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm: thực hiện theo quy định tại điểm 2, công văn số 1349/LĐTBXH-TL ngày 21/4/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chế độ phụ cấp đối với công nhân viên đi khảo sát các công trình điện.

Đề nghị Tổng công ty điện lực Việt Nam căn cứ thoả thuận nêu trên để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNGLê Duy Đồng