BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2123 TCT/AC
V/v xử lý vi phạm quy định về sử dụng hoá đơn

Hà Nội , ngày 12 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Hà Giang
- Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 287/CT-XLVP ngày 27/5/2003 của Cục thuế tỉnh Hà Giang và công văn số 309 CV/CT-AC ngày 14/5/2003 của Cục thuế tỉnh Đồng tháp về việc xử lý vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hoá đơn, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc xác định thời điểm hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng hoá đơn để áp dụng văn bản, Tổng cục thuế đã có công văn số 1147 TCT/TTr ngày 28/3/2003 gửi cục thuế tỉnh Bắc ninh và Cục thuế tỉnh Thừa thiên Huế hướng dẫn về vấn đề này (bản photocopy kèm theo).

2/ Khoản 2, điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định: mức xử phạt là 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên hoá đơn khác (liên1 hoặc liên 3 hoặc liên 2 đã sử dụng), kể cả trường hợp làm mất hoá đơn đầu vào (liên 2) của đơn vị mua hàng. Hoá đơn đã lập, dù chưa kê khai thuế, nếu làm mất cũng bị xử lý theo quy định đối với hoá đơn đã sử dụng./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế