BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2123/TM-QLTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

CÔNG VĂN

BÁO CÁO TIẾP THU

Thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

Ngày 15/4/2003, Bộ trưởng Bộ Thương mại có Tờ trình Chính phủ số 1559/TM-QLTT về Dự thảo Nghị định của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại. Cùng ngày, Dự thảo Nghị định nói trên được gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. Ngày 09/5/2003, Bộ Tư pháp đã có công văn số 598/BTP-HSHC về việc thẩm định Dự thảo của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại (kèm theo).

Dưới đây là ý kiến tiếp thu của Bộ Thương mại về thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự thảo này:

1. Về Điều 33 vi phạm quy định về quảng cáo thương mại, dịch vụ: tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và sửa lại như sau; “Các vi phạm quy định về quảng cáo thương mại và dịch vụ bị xử phạt theo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin”.

2. Về Khoản 6 Điều 17 và Khoản 4 Điều 19: tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đồng ý bỏ và xin bảo lưu Khoản 5 Điều 20 Dự Thảo vì đây là hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

3. Về Điều 47 vi phạm quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Tiếp theo ý kiến của Bộ Thương mại tại Tờ trình số 1559 nói trên, Bộ Thương mại xin tiếp tục bảo lưu điều này vì những hành vi cạnh tranh cơ bản nói ở đây được quy định tại Điều 8 Luật Thương mại (có hiệu lực thi hành từ 01/01/1998).

Trên đây là ý kiến tiếp thu thẩm định của Bộ Thương mại báo cáo Chính phủ.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển