TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2123/TXNK-PL
V/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Chicục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan Bình Phước.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được phiếu chuyển số 1383/PC-PTPLHCM ngày 24/06/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh TP.HồChí Minh về Thông báo kết quả phân tích số 1468/TB-PTPLHCM-14 ngày 20/06/2014,Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ tài chính; Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTCngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính; Căn cứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày20/6/2014 của Tổng cục Hải quan;

Mặt hàng nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 1468/TB-PTPLHCM-14ngày 20/06/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (mục 4- Phụ lục tờ khai số 416/NSX01 ngày 31/03/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quanChơn Thành - Cục Hải quan Bình Phước), có kết quả phân tích là:Sáp parafincó hàm lượng dầu dưới 0.75% tính theo trọng lượng, có tên hàng và mã sốphân loại giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kếtquả phân loại số 5459/TB-TCHQ ngày 19/05/2014 trên cơ sở dữ liệu MHS, thuộc mãsố 2712.20.00 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Cục Thuế XNK thông báo để Chi cục Hải quan ChơnThành - Cục Hải quan Bình Phước biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c)
- TT PTPL HH XNK chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (để biết);
- Cục HQ Bình Phước (để biết);
- Lưu: VT, PL - Na(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng