VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2123/VPCP-KGVX V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn điện tử (The Saigontimes Online) ngày 23 tháng 3 năm 2021 có bài viết “McKinsey: Việt Nam không nên mở cửa khi chưa đạt miễn dịch cộng đồng”, trong đó thông tin: Việt Nam không nên mạo hiểm m cửa biên giới, cho phép đi lại tự do cho đến khi đạt được miễn dịch cộng đồng, đồng thời khuyến nghị 6 biện pháp kích hoạt phục hồi gồm, chú trọng nhu cầu du khách trong nước, cân nhắc mô hình giá mới để phục hồi nhu cầu, áp dụng công nghệ số, tạo dựng nền tảng cho nhu cầu của khách nước ngoài đến Việt Nam, bổ sung trải nghiệm cho kháchvà xác định lại vai trò của nhà nước trong hoạt động du lịch

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3).đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp