BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2125/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần dịch vụ Di động trực tuyến
(Địa chỉ: Số 40 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trảlời văn bản không số đề ngày 22/5/2013 của Công ty cổ phần dịch vụ Di động trựctuyến về việc chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căncứ quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoàikinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Tạiđiểm 21 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT baogồm: “Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quyđịnh của pháp luật.”

Tạikhoản 10 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về côngnghiệp công nghệ thông tin quy định:

“Dịchvụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khaithác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tựkhác liên quan đến phần mềm.”

Căncứ các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần dịch vụ Di động trực tuyến kýhợp đồng với nhà thầu nước ngoài để mua phần mềm có kèm theo dịch vụ phần mềm(dịch vụ bảo trì, hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng phần mềm…) theo quy định của phápluật tại Việt Nam thì dịch vụ bảo trì, hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng phần mềm đikèm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số129/2008/TT-BTC nêu trên. Đề nghị Công ty Cổ phần dịch vụ Di động trực tuyếncung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minhđể được hướng dẫn cụ thể.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần dịch vụ Di động trực tuyến biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ PC(BTC);
- Vụ PC(TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn