VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 2125/VPCP-KTN

V/v: Triển khai Dự án xây dựng đường Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình theo hình thức Hợp đồng BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2010), Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (công văn số 12/UBND-CN ngày 07 tháng 01 năm 2010 và số 102/UBND-CN ngày 27 tháng 01 năm 2010), Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (công văn số 11/GELE-DA ngày 13 tháng 01 năm 2010) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 753/BKH-KCHT &ĐT ngày 02 tháng 02 năm 2010), Tài chính (công văn số 1795/BTC-ĐT ngày 08 tháng 02 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 610/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 01 năm 2010), Xây dựng (công văn số 166/BXD-HĐXD ngày 28 tháng 01 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 333/BTNMT-KH ngày 02 tháng 02 năm 2010) về việc triển khai Dự án xây dựng đường Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình theo hình thức Hợp đồng BT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tách Dự án xây dựng đường Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình theo hình thức Hợp đồng BT thành 02 Dự án thành phần chia theo địa bàn 02 địa phương là thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình như đề nghị của các cơ quan tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để thống nhất đầu tư tuyến đường đảm bảo phù hợp với quy hoạch và khai thác đồng bộ toàn tuyến; quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền, đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý