VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2125/VPCP-KTN
V/v xuất khẩu quặng apatit tại tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 1072/BCT-HC ngày 29 tháng 1 năm 2011), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1182/BKHĐT-KTCN ngày 1 tháng 2 năm 2011), Tài chính (công văn số 2981/BTC-CST ngày 7 tháng 3 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 675/BTNMT-ĐCKS ngày 8 tháng 3 năm 2011) Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 407/UBND-CN ngày 28/2/2011), Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam(công văn số 323/CV-KHTT ngày 23 tháng 3 năm 2011) về việc xuất khẩu quặng apatit tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam được xuất khẩu quặng apatit tại Lào Cai đến hết năm 2012, với sản lượng không quá 500.000 tấn/năm, sau khi đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, như đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn nêu trên.

2. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoànHóa chất Việt Nam tiếp tục triển khai, nghiên cứu công nghệ tuyển quặng apatit loại 2 thành quặng apatit loại 1, đảm bảo nguyên liệu lâu dài cho sản xuất phân bón supe lân và DAP.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Hóa chất VN;
- Cty TNHH 1 TV Apatit VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu:- VT, KTN (3), Dg 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý