BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2126 TCT/NV3
V/v thuế GTGT đối với hàng NK đã tái xuất

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Vật tư, chê biến, cung ứng cà phê xuất khẩu
( Địa chỉ 38b Nguyễn Biểu, Nha Trang, Khánh Hoà)

Trả lời Công văn số 59/CV /PKD ngày 02/12/2002, công văn số 14/2003-CT/PKD/CV ngày 10/02/2003 của công ty vật tư chế biến, cung ứng cà phê xuất khẩu về việc không thu thuế GTGT đối với lô hàng 270 tấn cà phê hạt Robusta chưa rang nhập khẩu, đã tái xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ, thì lô hàng 270 tấn cà phê hạt Robusta chưa rang của công ty vật tư chế biến, cung ứng cà phê xuất khẩu nhập khẩu theo tờ khai hàng nhập khẩu số 37 NK/KD/KTM-NĐ ngày 30/10/2002 của cục hải quan tỉnh Quảng Trị, đã tái xuất theo Tờ khai hàng xuất khẩu số 29464 XK/TX/KV4/2 ngày 15/11/2002, số 29640/XK /KD/4/2 ngày 18/11/2002, số 29641/XK /KD/KV4/2 ngày 18/11/2002 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, số thuế GTGT đã nộp ở khâu được tính là số thuế GTGT đầu vào khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ. Trường hợp doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn số thuế GTGT đầu ra, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đã nộp theo quy định tại phần D Thông tư số 122/2000/TT /BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty vật tư, chế biến, cung ứng cà phê xuất khẩu được biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An