VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2127/VPCP-KTTH
V/v mua muối dự trữ lưu thông

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Bộ Tài chính
- Công ty Muối

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (công văn số 562/BNN-CBNLS ngày 13 tháng 3 năm 2003), về việc thực hiện mua muối của diêm dân đưa vào dự trữ lưu thông, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Muối thực hiện mua muối đưa vào dự trữ lưu thông theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1000/CP-KTTH ngày 29 tháng 8 năm 2002. Thời gian mua muối dự trữ lưu thông đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2003.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp ngay với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có sản xuất muối công giá sàn mua muối của diêm dân theo đúng Quyết định số 153/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 7 năm 1999.

3. Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 153/1999/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 1999 và công văn số 1000/CP-KTTH ngày 29 thngs 8 năm 2002; cần chuẩn bị tốt cho công tác ngay trong những năm tiếp theo.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy