BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
------------------
V/v: triển khai thực hiện quy định về quản lý thuê bao di động trả trước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động;
- Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 13/4/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước (sau đây gọi tắt là Thông tư 04) có hiệu thi hành từ ngày 01/6/2012. Thời gian qua, Thông tư 04 đã bước đầu phát huy tác dụng tích cực đối với hoạt động quản lý thuê bao di động trả trước. Nhằm nâng cao và tăng cường hơn nữa công tác quản lý thuê bao di động trả trước; đặc biệt đối với hoạt động phân phối SIM thuê bao; đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước theo đúng quy định tại Thông tư 04, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu:
I. CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ DI ĐỘNG
1. Đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật, cơ sở dữ liệu để thu thập, lưu giữ, quản lý thông tin thuê bao. Tổ chức vận hành, khai thác an toàn hệ thống trang thiết bị vụ việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao.
2. Triển khai điểm đăng ký thông tin thuê bao theo quy định. Ưu tiên việc hợp tác với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động hoặc sử dụng chung địa điểm giao dịch với các điểm bưu điện văn hóa xã, các bưu cục các cấp để cùng triển khai điểm đăng ký thông tin thuê bao trên địa bàn.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc, các đại lý phân phối SIM thuê bao, chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao và chủ thuê bao di động trả trước các quy định tại Thông tư 04 về quản lý và quy trình đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước của doanh nghiệp.
4. Tăng cường năng lực hệ thống và hướng dẫn phương thức truy nhập để chủ thuê bao di động trả trước được biết, kiểm tra được thông tin thuê bao mà mình đang sử dụng bằng phương thức truy nhập trên website và nhắn tin qua cổng 1414.
5. Rà soát công tác quản lý thuê bao trả trước của doanh nghiệp theo các quy định tại Thông tư 04, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc thực hiện nghiêm các quy định về chuyển tiếp theo quy định tại Điều 21 Thông tư 04;
a. Sau 03 tháng: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động tổ chức điểm đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 14.
b. Thuê bao di động trả trước không đăng ký thông tin thuê bao theo quy định hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị chấm dứt hoạt động.
II. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG:
1. Cục Viễn thông:
a. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện các quy định của Thông tư 04, kịp thời hướng dẫn, xử lý, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông khi có vướng mắc phát sinh.
b. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây dựng hệ thống kỹ thuật kết nối tới các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động phục vụ việc thu thập, lưu giữ, quản lý số liệu thuê bao di động.
c. Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định, quản lý trong lĩnh vực giá cước, khuyến mại thông tin di động.
d. Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện Thông tư 04 theo quy định.
2. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông:
a. Lập kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động đăng ký, quản lý thuê bao di động trả trước theo quy định.
b. Phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thanh tra diện rộng các đại lý phân phối SIM thuê bao, chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao. Xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, tập trung vào các hành vi vi phạm mang tính hệ thống, các vi phạm đã được các Đoàn kiểm tra nhắc nhở, chấn chỉnh trong các nước đợt thanh tra trước đây.
3. Trung tâm thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình để kết hợp tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong xã hội về quản lý thuê bao di động trả trước.
III. CÁC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1. Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố:
a. Tập huấn, hướng dẫn các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp di động trên địa bàn thực hiện các quy định tại Thông tư 04.
b. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng dịch vụ, chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao thuộc địa bàn quản lý chấp hành tốt các quy định của Thông tư 04; phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho cán bộ, công chức có trách nhiệm quản lý trực tiếp trên địa bàn.
c. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thuê bao di động trả trước thuộc địa bàn quản lý.
2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động đăng ký thông tin thuê bao trả trước. Kiên quyết xử lý các vi phạm về điểm đăng ký thông tin thuê bao, các hành vi mua bán, lưu thông SIM thuê bao di động trả trước đã được kích hoạt sẵn, sử dụng SIM đa năng để đăng ký thông tin thuê bao.
Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động, các Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục VT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng