BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2128/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Công ty cổ phần vật liệu tự dính Việt Nam;
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Trảlời công văn số 112/SAScoat /2013 ngày 31/5/2013 của Công ty cổ phần vật liệu tựdính Việt Nam, mã số thuế 3400446309 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT),Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ Khoản 2 Điều 9, Điều 16, Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căncứ khoản 5 Điều 5 Thông tư số 94/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu;

Căncứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

-Trườnghợp Công ty cổ phần vật liệu tự dính Việt Nam có hợp đồng xuất khẩu hàng hoávới nước ngoài, có Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủtục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan nhưng đến thờihạn thanh toán theo thoả thuận ghi trong hợp đồng Công ty chưa xuất trình đượcchứng từ thanh toán qua ngân hàng thì Công ty không phải tính thuế GTGT đầu ranhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nếu sau đó Công ty cổ phần vậtliệu tự dính Việt Nam được phía nước ngoài thanh toán, xuất trình chứng từthanh toán thì được kê khai khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại khoản 5 Điều5 Thông tư số 94/2010/TT-BTC ; Công ty kê khai vào chỉ tiêu số 38 - Điều chỉnh giảmthuế GTGT của các kỳ trước trên Tờ khai thuế Giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT (ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính) củakỳ thuế Công ty nhận được chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoàiđồng thời Công ty có văn bản gửi cơ quan Thuế giải trình lý do kê khai nêu trênvà xuất trình với cơ quan thuế chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy địnhđã được phía nước ngoài thanh toán.

Đềnghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận kiểm tra thực tế các tài liệu, hồ sơ do doanhnghiệp cung cấp để giải quyết theo đúng quy định (hàng hoá thực tế đã xuấtkhẩu).

-Trườnghợp Công ty cổ phần vật liệu tự dính Việt Nam bị khách hàng trả lại hàng xuấtkhẩu bị lỗi, Công ty không làm thủ tục nhập khẩu hàng bị lỗi về lại Việt Nam màthông qua đại lý tại nước ngoài làm trung gian bán lại hàng bị lỗi nêu trên chokhách hàng thứ 2khác quốc gia với khách hàng ban đầu, Công ty có Hợpđồng bán hàng hoá xuất khẩu (với khách hàng thứ hai), hoá đơn bán hàng hoá xuấtkhẩu (với khách hàng thứ hai) và chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hànghoá xuất khẩu nhưng không có Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu theoquy định thì không đủ điều kiện, thủ tục theo quy định để khấu trừ, hoàn thuếGTGT đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu bị lỗi nêu trên.

Tổngcục Thuế thông báo để Công ty cổ phần vật liệu tự dính Việt Nam và Cục Thuếtỉnh Bình Thuận được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC – TCT: CS, PC;
- Lưu: VT, KK (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu