TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------------------
V/v: Thuế suất thuế giá trị giá tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2012
Kính gửi
Công ty TNHH Mễ Tân
Đ/chỉ: Pasteur Tower, 1st Floor, 139 Pasteur, Phường 6, Quận 3.
Mã số thuế: 0302193728.
Trả lời văn bản số 03/2012/MT ngày 21/3/2012 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế Thành phố có ý kiến như sau:
- Căn cứ điểm 3 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (hiệu lực thi hành từ 01/3/2012):“Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:
………..
-Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:
+ Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;
………..
Các trường hợp không áp dụng thuế suất 0% quy định tại khoản này áp dụng theo thuế suất tương ứng của hàng hoá, dịch vụ khi bán ra, cung ứng trong nước.”Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện cho tổ chức nước ngoài để quảng bá thương hiệu cho sản phẩm của họ tại Việt Nam phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.Cục Thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- CCT Quận 3;
- Lưu (TTHT, HC)
TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga