THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2129/VPCP-CN
V/v chế tạo, cung cấp cầu trục gian máy và cẩu trục chân dê cho Công trình thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Hiệp hội các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Hiệp hội các doanhnghiệp cơ khí Việt Nam tại văn bản số 55CV/VP-HH ngày 9/4/2007 về việc Xí nghiệpcơ khí Quang Trung thực hiện gói thầu chế tạo, cung cấp cầu trục gian máy vàcẩu trục chân dê cho Công trình thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

Giao Bộ Công nghiệp và Tập đoàn Điệnlực Việt Nam (Chủ đầu tư) cùng với Hiệp hội các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam vàXí nghiệp cơ khí Quang Trung bàn bạc thống nhất cách thức thực hiện, đảm bảođạt kết quả là nhà thầu trong nước thực hiện được gói thầu chế tạo, cung cấpcầu trục gian máy và cẩu trục chân dê cho Công trình thủy điệnSơn La theo đúng hồ sơ mời thầu và quy định hiện hành về đấu thầu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Công nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hiệp hội các doanh nghiệp cơ khíViệt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Xí nghiệp cơ khí Quang Trung;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, NN, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5), 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý