BỘ XÂY DỰNG
-------------------

Số: 213/BXD-KTXD

V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN &MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012.

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Trả lời văn bản số 2590/SXD-QHKT ngày 13/12/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN &MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về kinh phí lập quy hoạch: Đối với quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, thì kinh phí cho công tác lập quy hoạch này thực hiện theo Điều 5 Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ động lập kế hoạch kinh phí quy hoạch và quy định mức kinh phí quy hoạch cho cấp xã phù hợp với thực tế trong tỉnh; mức kinh phí quy hoạch cụ thể tham khảo sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vận dụng định mức chi phí công bố tại Bảng số 2 Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị khi Thông tư liên tịch nêu trên trên có hiệu lực là không phù hợp.

2. Những nội dung quy định về lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTQH, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn