TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 213/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu tiền chất

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Côngty TNHH Intel Products Việt Nam

Trảlời công văn số 05 ngày 12/3/2013 của Công ty về nội dung nêu tại trích yếu,Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11/4/2006 và Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/8/2003 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) vềquản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp thì Chi cục Hải quan khuchế xuất Linh Trung thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công typhải có Giấy phép nhập khẩu lô hàng tiền chất gồm acetone và acid sulfuric, từdoanh nghiệp nội địa, đã có giấy phép xuất khẩu là đúng quy định.

Trườnghợp Công ty còn vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương (cơquan quản lý chuyên ngành) để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan TP.HCM (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải