BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/QLCL-KN
V/v: Xây dựng QT phân tích chuẩn dư lương thuốc thú y trong thực phẩm

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6

Để triển khai hoạt động "Nângcao năng lực kiểm nghiệm cho các phòng kiểm nghiệm của các Trung tâm vùng"trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm soát đảm bảo an toàn vệsinh thực phẩm nông, thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sảngiao nhiệm vụ cho đơn vị như sau:

Giao cho Trung tâm vùng 6 xây dựngquy trình phân tích chuẩn xác định dư lượng thuốc thú y (khoảng 38 chỉ tiêu)trong thực phẩm có nguồn gốc động vật (theo phương pháp phân tích dư lượngthuốc thú y nhóm I.B của Nhật Bản) bằng LC-MS/MS.

1. Trình tự xây dựng, ban hành vàquy cách trình bày phân tích chuẩn theo hướng dẫn tại công văn số 272/QLCL-KNngày 27/2/2010 của Cục về việc hướng dẫn trình tự xây dựng, ban hành quy trìnhphân tích chuẩn. Trung tâm vùng 6 cần hoàn thành Dự thảo quy trình phân tíchchuẩn kèm theo các tài liệu, hồ sơ (theo quy định tại công văn 272/QLCL-KN ) vàgửi báo cáo về Cục trước ngày 31/5/2014 để hoàn thiện các thủ tục thẩm định,ban hành áp dụng trong hệ thống.

2. Trung tâm vùng 6 dự trù kinh phímua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao cần thiết cho việc xây dựng quy trình phântích chuẩn (nếu có) gửi về Cục để xem xét, phê duyệt từ nguồn kinh phí vốn đốiứng của Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm soát đảm bảo an toàn vệ sinhthực phẩm nông, thủy sản (dự án SCIESAF).

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, đề nghị đơn vị gửi văn bản về Cục để được giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Lê Bá Anh ( để biết);
- Phòng Tài chính (để t/h);
- Dự án SCIESAF;
- Lưu: VT, KN

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp