BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 213/TCHQ-KTTT
V/v xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH NCI (Việt Nam).
(lô 4, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 030- 09/NCI ngày 17/9/2008 của Công tyTNHH NCI (Việt Nam) về việc thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định củaDự án đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp của Công ty TNHH NCI (Việt Nam), theo trình bày,Công ty nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định của Dự án ưu đãi đầu tư khichưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty đăng ký tờ khai theo loại hìnhkinh doanh và đã nộp thuế; vì vậy, hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố địnhcủa Công ty không đủ điều kiện và đáp ứng quy định về thủ tục hồ sơ để đượcmiễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH NCI (Việt Nam) đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo