BTÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 213/TCT-DNL
V/v: Chính sách về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Bạc Liêu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 671/CT-TTHTngày 24/12/2014 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu nêu vướng mắc về chính sách hóa đơnđối với Chi nhánh Thông tin di động Bạc Liêu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Nội dung hướng dẫn về việc lập chung một (01) hóađơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày đối vớidoanh nghiệp viễn thông, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2815/TCT-DNL ngày24/7/2014 trả lời cho Công ty Thông tin di động. Đề nghị Cục thuế tỉnh Bạc Liêucăn cứ vào hướng dẫn tại công văn 2815/TCT-DNL nêu trên và thực tế hoạt độngsản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty thông tin di động (là đơn vị hạchtoán phụ thuộc Công ty thông tin di động) để hướng dẫn cho Chi nhánh công tythông tin di động thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bạc Liêuđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DNL
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường