VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 213/VPCP-KNTN
V/v: xử lý sau thanh tra Khu liên hợp Công nghiệp, Dịch vụ và Đô thị Bình Dương

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

XétBáo cáo số 2623/KL-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Thanh tra Chính phủ vềkết luận thanh tra Khu liên hợp Công nghiệp, Dịch vụ và Đô thị Bình Dương; Thủtướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

-Đồng ý với kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số2623/KL-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2008.

-Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương căn cứ Kết luận thanh tra, khẩn trươngthực hiện xử lý triệt để về kinh tế (tại điểm 3, mục II, phần C); chấn chỉnhcông tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính và đầu tưxây dựng tại địa phương; chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm điểmnghiêm túc, có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có sai phạm;đồng thời, xử lý việc các nhà đầu tư chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụngđất khi chưa đủ điều kiện theo quy định, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất nhưng đã góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất, các nhà đầu tư thứcấp tiến hành xây dựng khi chưa có giấy phép; báo cáo kết quả thực hiện lên Thủtướng Chính phủ trong Quý I năm 2009.

Vănphòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ