VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 213/VPCP-VI
V/v chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2008

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị triển khai thực hiệncác Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2008, Thủ tướngChính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận chỉ đạo về công tác phòng, chống thamnhũng như sau:

Năm 2008, Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệmvụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức,đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; cótrách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, đôn đốcviệc thực hiện; tập trung rà soát thể chế, thủ tục hành chính, bảo đảm côngkhai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; xử lý kịpthời, kiên quyết các hành vi tham nhũng, không thể để vụ việc tham nhũng xảy ramà không được xem xét, giải quyết.

2. Tăng cường lực lượng, nâng caonăng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách chống tham nhũng, nòngcốt là lực lượng Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát nhân dân.

3. Ban Chỉ đạo Trung ương và cácBan Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng tập trung chỉ đạo thực hiện tốtcác giải pháp về phòng chống tham nhũng đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốivới công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiến tới ngăn chặn, từng bướcđẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, V.I(3), LT.220

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Phúc