BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2130 TCT/ NV5
V/v Thuế TNCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam

Trả lời công văn số 43/CV-FVL ngày 19/5/2003 của Công ty TNHH Ford Việt Nam ( Công ty Ford) về vấn đề thuế thu nhập cá nhân đối với các nhân viên làm việc cho đại lý của Công ty Ford, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Nội dung công văn công ty hỏi chưa rõ và chưa đủ căn cứ để tổng cục thuế hướng dẫn thực hiện về việc áp dụng chính sách thuế.

- Theo quan hệ của hợp đồng đại lý thì cơ sở đại lý ký kết hợp đồng bán hàng cho Công ty Ford là đại diện trong quan hệ thực hiện hợp đồng với Công ty. Vì vậy, mọi khoản thanh toán tiền thưởng của công ty Ford cho nhân viên của đại lý đều thông qua đại lý. Việc thanh toán tiền lương, thưởng của nhân viên bán hàng của đại lý do đại lý quy định. Theo nguyên tắc này, các khoản tiền thưởng của Công ty cho nhân viên của đại lý phải hạch toán vào thu nhập của đại lý. Công ty Ford hạch toán khoản thưởng này vào chi phí thưởng khuyến mại, tiếp thị...

Đề nghị công ty Ford liên hệ với Cục thuế địa phương cung cấp các hợp đồng và căn cứ cần thiết để Cục thuế hướng dẫn cụ thể việc áp dụng chính sách thuế theo đúng chế độ và phù hợp với thực tế vấn đề Công ty nêu./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến