BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2131/BCT-TC
V/v giảm thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Cẩm Lệ

Trả lời công văn số 04/02/09CL-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2009của Công ty cổ phần Thương mại Cẩm Lệ đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến về nhữngmặt hàng máy móc, thiết bị vật tư do công ty nhập khẩu và mua bán là tư liệusản xuất trong ngành may mặc công nghiệp có được giảm thuế GTGT theo tinh thầnThông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính haykhông. Sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương có ý kiến về vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22 tháng01 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một sốhàng hóa dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn để thực hiện Quyết địnhsố 16/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; những hànghóa dịch vụ thuộc nhóm áp dụng thuế suất 10% quy định tại điểm 3, mục II, phầnB Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số123/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật thuế GTGT, trong đó sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất sẽ được giảm 50%so với mức thuế GTGT hiện hành. Công văn của Công ty không nói rõ các mặt hàngmà Công ty nhập khẩu trước ngày Luật thuế GTGT hiện hành có hiệu lực (01 tháng01 năm 2009) được hưởng mức thuế GTGT là bao nhiêu, do vậy xảy ra các trườnghợp sau:

1. Nếu trước ngày 01 tháng 01 năm 2009, các máy móc, thiếtbị vật tư do Công ty nhập khẩu và mua bán được hưởng mức thuế GTGT là 5%, theoLuật thuế GTGT hiện hành áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 có mức thuế suấtthuế GTGT là 10% sẽ được giảm 50% còn 5%.

2. Nếu trước ngày 01 tháng 01 năm 2009, các máy móc, thiếtbị vật tư do Công ty nhập khẩu và mua bán là sản phẩm cơ khí là tư liệu sảnxuất hưởng mức thuế GTGT là 10%, mặt khác trong danh mục các máy móc thiết bịCông ty cung cấp đính kèm theo công văn có những mặt hàng chưa được phân địnhrõ là sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng như bàn là hơithì chưa được xem xét hưởng giảm thuế 50%. Vấn đề này hiện nay đang gặp vướngmắc, các trường hợp tương tự đang được Bộ Tài chính tập hợp để xem xét, do vậyđề nghị Công ty cần có công văn gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) đềnghị xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh