BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2131/TCT-DNL
V/v: thuế TNDN qua thanh tra thuế tại Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk;
- Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk.

Trả lời công văn số 158/CT-TTr ngày15/01/2016, công văn số 3553/CT-TTr ngày 31/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắkvà công văn số 37/CSKB-TCKT ngày 21/01/2016 của Công ty TNHH MTV Cao su KrôngBúk báo cáo những nội dung vướng mắc trong quá trình thanh tra thuế tại Công tyTNHH MTV Cao su Krông Búk, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xác định chi phí được trừ:

Thông tin báo cáo của Cục Thuế tỉnhĐắk Lắk tại công văn số 158/CT-TTr ngày 15/01/2016, công văn số 3553/CT-TTr ngày 31/12/2015 và thông tin báo cáo của Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk tạicông văn số 37/CSKB-TCKT ngày 21/01/2016 chưa thống nhất về số liệu Công tyTNHH MTV Cao su Krông Búk đã hạch toán vào chi phí năm 2012 và việc điều chỉnhgiảm chi phí đối với khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấtnghiệp, định mức lao động và kinh phí đào tạo, do đó Tổng cục Thuế không có cơsở để hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk làm việcvới Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk xác định lại để thống nhất số liệu, nộidung vướng mắc và báo cáo Tổng cục Thuế để có cơ sở hướng dẫn.

2. Về xử phạt vi phạm hành chínhđối với hành vi khai sai:

Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Trong thời hạn 5 năm, kể từ khitrích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sửdụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộpngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đãtrích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãiphát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Số tiền sử dụng không đúng mục đíchthì sẽ không được tính vào tổng số tiền sử dụng cho mục đích phát triển khoahọc và công nghệ.

- Thuế suất thuế thu nhập doanhnghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trongthời gian trích lập quỹ.

- Lãi suất tính lãi đối với số thuếthu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạcloại kỳ hạn một năm (hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) ápdụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.”

Căn cứ quy định trên, đề nghị CụcThuế tỉnh Đắk Lắk xác định rõ thời điểm trích lập, thời điểm hoàn nhập quỹ khoahọc công nghệ của Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk để xử lý phù hợp quy định.Nếu công ty hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ trong thời gian 5 năm kể từ khitrích lập thì không phải nộp tiền lãi tương ứng số thuế TNDN phát sinh do hoànnhập quỹ khoa học công nghệ. Sau thời hạn 5 năm kể từ khi trích lập quỹ, nếuCông ty TNHH MTV Cao su Krông Búk không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặcsử dụng không đúng mục đích thì công ty phải nộp ngân sách nhà nước phần thuếthu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sửdụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhậpdoanh nghiệp đó theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Đắk Lắk được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Lưu: VT, DNL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh