BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2132/TCHQ-KTTT
V/v: Triển khai TT 32/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố

Ngày 10/4/2006 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 32/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 01/10/2006. Thông tư này thay thế chế độ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 559/QĐ-KTTT ngày 15/11/2000 của Tổng cục Hải quan. Trong thời gian Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan sửa đổi phần mềm kế toán tương thích với chương trình KT559 và Tổng cục Hải quan chuẩn bị cùng Vụ Chế độ kế toán mở các lớp tập huấn Thông tư số 32/2006/TT-BTC cho các cán bộ kế toán tại các đơn vị, Tổng cục yêu cầu tất cả đơn vị nghiên cứu kỹ Thông tư hướng dẫn số 32/2006/TT-BTC (đã gửi tất cả các đơn vị) để chủ động triển khai công tác kế toán tại đơn vị đạt hiệu quả nhất sau khi tập huấn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (phối hợp);
- TT đào tạo CBCC HQ (phối hợp);
- Vụ CĐKT-BTC (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An