VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2132/VPCP-V .III
V/v Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc và Chỉ thị số 28/CT-TTg .

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương.

Xét Báo cáo số 13/BC-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2016 củaỦy banDân tộc về sơ kết tình hình triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Hoan nghênh Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai toàn diện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và đã có Báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

2. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả và báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình, kết quả triển khai Chiến lược, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đểỦy ban Dân tộc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Về một số kiến nghị, đề xuất: Ủy banDân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 03 tháng 5 năm 2013, số 53/TB-VPCP ngày 27 tháng 01 năm 2014, số 286/TB-VPCP ngày 24 tháng 7 năm 2014;trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: Văn thư, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng