ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2133/UBND-XD
V/v Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Hà Giang, ngày 07 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Luật đấu thầu số43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014. Theo đó, ngày26/6/2014 của Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chitiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 15/8/2014.

Căn cứ ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 về việcthực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Để thống nhấttrong quá trình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với các góithầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày 01/7/2014 chưa phát hành hồsơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, các góithầu đã phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơyêu cầu trước ngày 01/7/2014 thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 129Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

2. Trong thời giantừ ngày 01/7/2014 đến ngày 15/8/2014, hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quyđịnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 , Nghị định số 85/2009/NĐ-CP Nghị địnhsố 68/2012/NĐ-CP Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg và các Thông tư số: 01/2010/TT-BKH 02/2010/TT-BKH 03/2010/TT-BKH 04/2010/TT-BKH 05/2010/TT-BKH06 / 2010/TT-BKH 08/2010/TT-BKH 09/2010/TT-BKH 10/2010/TT-BKH 11/2010/TT-BKH15 /2010/TT-BKH 17/2010/TT-BKH 20/2010/TTLT-BKH-BTC 21/2010/TT-BKH01 / 2011/TT-BKHĐT 09/2011/TT-BKHĐT nhưng bảo đảm không trái với quy định củaLuật đấu thầu số 43/2013/QH13 .

3. Kể từ ngày15/8/2014, trong thời gian các Thông tư nêu tại Mục 2 của văn bản này chưa đượcsửa đổi, bổ sung thì hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luậtđấu thầu số 43/2013/QH13 , Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư nêu trênnhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghịđịnh số 63/2014/NĐ-CP.

4. Sở Kế hoạch vàĐầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư trong quá trình triểnkhai thực hiện.

Căn cứ nội dungtrên, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (CVP, PVPkt);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CV NCTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn