VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________
V/v: Góp vốn đợt 2 cho lần tăng vốn thứ V của ADB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 36/TTr-NHNN ngày 20 tháng 3 năm 2012 về việc góp vốn đợt 2 cho lần tăng vốn thứ V của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 16928/BTC-QLN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc Việt Nam thực hiện góp vốn đợt 2 trong lần tăng vốn thứ V (GCI V) của ADB vào ngày 01 tháng 4 năm 2012. Trong đợt góp vốn lần này đồng tiền góp vốn vào tài khoản 6.2 (a) là đồng đôla Mỹ (USD).
2. Đồng ý góp vốn vào tài khoản 6.2 (b) của ADB bằng Hối phiếu nhận nợ. Giao Bộ Tài chính chủ trì phát hành Hối phiếu nhận nợ ghi nhận việc góp vốn vào tài khoản 6.2 (b); phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị ngân sách khi có yêu cầu chi tiêu từ phía ADB.
3. Đối với đề nghị bổ sung ngân sách góp vốn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Tài chính trên cơ sở đáp ứng nhu cầu chi tiêu hành chính thực tế của ADB tại Việt Nam.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V 24
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam