BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------

Số: 2134/LĐTBXH-LĐTL

V/v: xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Trả lời công văn số 788/CV-HĐQT ngày10/6/2010 của Tổng công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định nói trên thì việc xếp lương đối với thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, theo đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng xếp lương theo nguyên tắc: công ty xếp hạng nào thì xếp lương theo hạng đó ứng với chức danh đảm nhận theo bảng lương của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng. Trường hợp kiêm nhiệm thì được xếp lương theo chức danh cao nhất.

Theo nguyên tắc nêu trên thì ông Phạm Hữu Tấn và ông Mai Quý Như được Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc thì được xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Ông Phạm Hữu Tấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Cam Ranh (công ty hạng III), đang xếp bậc 1/2, hệ số 5,32 chức danh Tổng giám đốc, thì xếp vào bậc 1/2, hệ số 5,65 chức danh Chủ tịch;

- Ông Mai Quý Như, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Nha Trang (công ty hạng II), đang xếp bậc 2/2, hệ số 6,31, chức danh Tổng giám đốc, thì được xếp vào bậc 2/2, hệ số 6,64 của chức danh Chủ tịch.

Đề nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xem xét, quyết định xếp lương đối với ông Phạm Hữu Tấn và ông Mai Quý Như theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH 1TV Cảng Cam Ranh;
- Cty TNHH 1TV Cảng Nha Trang;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh