BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2135/TCHQ-KTTT
V/v sử dụng Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010

Kính gửi:

- Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí
(Số 101 Lê Lợi; Phường 6, TP Vũng Tàu);
- Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro.
(105 - Lê Lợi, TP Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 570/TDKT-VT-HTSX ngày 31/3/2010 của Tổngcông ty thăm dò khai thác dầu khí và công văn số 04- 1158/DVTT ngày 31/3/2010của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro về việc sử dụng danh mục miễn thuế hànghoá phục vụ công tác thăm dò, khai thác dầu khí tại mỏ Cá Ngừ Vàng, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 12, Điều 100, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp hàng hoá nhậpkhẩu do nhà thầu phụ và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu bao gồm việc nhập khẩutrực tiếp, uỷ thác, đấu thầu, đi thuê và cho thuê lại... để cung cấp cho tổchức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí thôngqua hợp đồng dịch vụ dầu khí hoặc hợp đồng cung cấp hàng hoá thì cũng được miễnthuế nhập khẩu.

Để được miễn thuế hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định củadự án ưu đãi đầu tư trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, người nộp thuếphải thực hiện đăng ký Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế theoquy định tại Điều 101, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tàichính.

2- Trường hợp các nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hoá cung cấpcho nhà thầu chính - Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro để phục vụ cho dự án ưuđãi đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại mỏ Cá Ngừ Vàng thông quahợp đồng cung cấp hàng hoá (có quy định giá trúng thầu không bao gồm thuế nhậpkhẩu), tuy nhiên nhà thầu chính không đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễnthuế với cơ quan Hải quan mà chỉ có Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế củachủ dự án đầu tư là Công ty liên doanh điều hành Hoàn Vũ (Hoàn Vũ JOC) thì cácnhà thầu phụ sử dụng Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế của chủ dự án đầu tưđã đăng ký với cơ quan hải quan theo quy định để nhập khẩu hàng hoá và trừ lùivào danh mục này. Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá căn cứ hồsơ do doanh nghiệp nộp, hợp đồng cung cấp hàng hoá đối chiếu với quy định hiệnhành để thực hiện miễn thuế đối với từng lô hàng cụ thể.

Hết thời hạn thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ,nhà thầu phụ có trách nhiệm quyết toán với cơ quan Hải quan nơi đăng ký Danhmục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế và thông báo cho cho chủ đầu tư dự án tiếnhành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí về tên hàng, số lượng, trịgiá hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 79/TT-BTCngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính. Số hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu nhưngkhông sử dụng cho hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí phải nộp thuếtheo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết và thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn