BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2135/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời Công văn số 35/DCN /HĐQT ngày 6/4/2007 của Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hải Phòng
- Công ty cổ phần dệt công nghiệp Hà Nội.
(Số 93 Lĩnh Nam - Mai Động - Hoàng Mai - TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 35/DCN/HĐQT ngày6/4/2007 của Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội về việc xin gia hạn và miễn thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu gia công hàng may bị cháy. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu gia công hàng xuất khẩu bị cháy của Công ty, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Trong thời gian chờ quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, được áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế với đầy đủ các điều kiện sau:

- Ngoài khoản nợ tiền phạt chậm nộp trên, Công ty không nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu, đồng thời phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

- Công ty phải có cam kết bằng văn bản với các Cục Hải quan nơi còn nợ phạt chậm nộp sẽ thực hiện theo xử lý cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội được biết thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An