BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------
V/v: ưu đãi thuế TNDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2878/CT-THNVDT ngày 12/05/2010 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 2.2 Mục I và điểm 1 Mục II Phần II Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:
“Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu…”
“1.1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.
1.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;”
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, kể từ ngày 01/01/2009, nếu dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ (hoặc khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng) thì doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi theo quy định (không phân biệt dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn khác nơi đặt trụ sở chính hay cùng nơi đặt trụ sở chính).
Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Thị Mai

>> Xem thêm:  Tư vấn về tranh chấp trong hợp đồng tư vấn thiết kế, thi công nhà đất ? Cácn xử lý tranh chấp đất đai

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai