ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2136/UBND-TNMT
V/v thu dịch vụ công liên quan đến nhà đất và áp dụng bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính tại các văn phòng đăng ký đất đai

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Xét đề nghị của SởTài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7199/STNMT-VP ĐKĐĐ ngày 27/12/2013 vàbáo cáo của Sở Tài chính tại Công văn số 1089/STV-GTĐT ngày 3/3/2014 về việcthu dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực đất đai và cho phép Văn phòng đăng ký đấtđai Hà Nội và Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện, thị xã được áp dụng bộđơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn Thành phố ban hành kèmtheo Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố thanhtoán dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực đất đai, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉđạo như sau:

1) Giao Sở Tàinguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Văn phòng đăng kýđất đai Hà Nội, Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện, thị xã áp dụng vănbản số 898/QĐ-TNMT &NĐ ngày 21/9/2004 của Sở Tài nguyên và Môi trường và nhàđất về việc ban hành tạm thời bảng giá dịch vụ hành chính về đất đai để thudịch vụ công liên quan đến lĩnh vực đất đai.

2) Ngày22/10/2010, UBND Thành phố đã có văn bản số 8441/UBND-TNMT giao Sở Tài nguyênvà Môi trường xây dựng cơ chế tài chính và bảng giá dịch vụ công liên quan đếnnhà đất tại các Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBNDThành phố quyết định trong tháng 11 năm 2010, nhưng đến nay Sở Tài nguyên vàMôi trường chưa thực hiện, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Yêu cầu Sở Tàinguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện văn bản số 8441/UBND-TNMT ngày22/10/2010 của UBND Thành phố, báo cáo UBND Thành phố quyết định trước ngày30/4/2014.

3) Cho phép Vănphòng đăng ký đất đai Hà Nội và Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện, thịxã được thanh toán các sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn Thànhphố theo bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày30/6/2009 và số 50/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố đảm bảo phùhợp với chức năng, nhiệm vụ được giao./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- PCT UBND TP Vũ Hồng Khanh;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công, TH, KT, TNc, TNth;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh