BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2137 TCT/NV1
V/v Xác định giá tính thuế Tiêu thụ Đặc biệt

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Tổng cục thuế nhận được ý kiến của một số Cục thuế và đơn vị về việc xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng rượu sản xuất trong nước đóng chai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1, mục I, phần B Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 22/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB hướng dẫn: “ Đối với rượu sản xuất trong nước đóng chai, giá bán làm cơ sở xác định giá tính thuế TTĐB không bao gồm vỏ chai. Trường hợp cơ sở sản xuất bán rượu, giá bán ghi trên hoá đơn bao gồm cả vỏ chai thì căn cứ doanh số bán ghi trên hoá đơn bán hàng, cơ sở lập bảng kê về doanh số hàng bán ra, tách riêng phần doanh thu bán rượu để tính thuế TTĐB phải nộp và doanh số vỏ chai (theo mẫu số 06/TTĐB ban hành kèm theo thông tư này). Giá trị vỏ chai được trừ trong giá bán khi tính thuế TTĐB là giá mua vào theo hoá đơn, đối với vỏ chai do cơ sở tự sản xuất là giá thành sản xuất, nhưng chỉ được tính tối đa bằng giá mua vào của sản phẩm cùng loại”.

Căn cứ hướng dẫn trên, thì khi xác định giá bán làm cơ sở xác định giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng rượu sản xuất trong nước đóng chai, cơ sở sản xuất chỉ được loại trừ giá trị vỏ chai. Giá trị nút chai, nhãn, vỏ hộp,vỏ thùng không được loại trừ ra khỏi giá bán khi xác định giá tính thuế TTĐB.

Khi xuất bán rượu, cơ sở sản xuất rượu chỉ được sử dụng hoá đơn bán hàng thông thường, trên hoá đơn bán hàng phản ánh toàn bộ doanh số bán rượu, không loại trừ giá trị vỏ chai, nút chai, nhãn, vỏ hộp,vỏ thùng. Khi tính thuế TTĐB phải nộp, cơ sở sản xuất kê khai doanh số vỏ chai theo mẫu số số 06/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 168/1998/TT-BTC (nêu trên) để làm căn cứ loại trừ giá trị vỏ chai. Cơ sở sản xuất không xuất hoá đơn GTGT và không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với giá trị vỏ chai, nút chai, nhãn, vỏ hộp, thùng.

Tổng cục thuế trả lời để các Cục thuế được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc