VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 2137/VPCP-QHQT
V/v Thủ tướng Chính phủ tham dự Lễ ký hiệp định vay vốn tín dụng Dự án Cầu Vàm Cống
Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2011
Kính gửi:
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số
1930/BGTVT-HTQT ngày 04 tháng 4 năm 2011) về việc mời Thủ tướng Chính phủ tham dự và chứng kiến Lễ ký Hiệp định tín dụng cho Dự án xây dựng Cầu Vàm Cống (thực hiện bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc) được tổ chức bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý đề nghị nêu trên và giao Bộ Giao thông vận tải:
- Làm việc cụ thể với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan để bố trí lịch trình chi tiết về việc tổ chức sự kiện trên, phù hợp với hoạt động của Thủ tướng trong khuôn khổ Hội nghị thường niên ADB;
- Gửi giấy mời chính thức mời lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước phù hợp cùng tham dự Lễ ký.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2). 24
BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc