BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2137TCT/DNK

Vv: Hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn quá hạn

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cụcthuế Thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 5998 CT/HTrngày 16/06/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về hoàn thuế GTGT đối với hoáđơn quá thời hạn qui định, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

Theo qui định tại điểm 1, MụcIII, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui địnhchi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế GTGT thì:

“Thuế đầu vào của hàng hoá, dịchvụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác địnhsố thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trongkho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá,dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thìđược kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kểtừ thời điểm kê khai của tháng phát sinh”.

Căn cứ qui định nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH Công nghiệp và phát triển thương mại trong quá trình xây dựngcơ bản chưa kê khai và làm thủ tục hoàn thuế GTGT dẫn đến các hoá đơn xây dựngcơ sở hạ tầng và mua sắm máy móc thiết bị quá thời hạn qui định thì công tykhông được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với những hoá đơn này, thuế GTGT củanhững hoá đơn không được khấu trừ trên được tính vào giá trị tài sản cố định đểtrích khấu hao theo qui định.

Đề nghị Cục thuế xác định rõtrách nhiệm của đơn vị quản lý về việc theo dõi gửi tờ kê khai nộp thuế củacông ty và việc hướng dẫn công ty trong việc thực hiện kê khai tính khấu trừhoặc hoàn thuế GTGT, tránh để xảy ra những lỗi sai của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến