BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2138/BTC-TCHQ
V/v thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa phục vụ sinh hoạt của DNCX.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được kiến nghịvướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục hải quan và chính sách thuế giá trị giatăng (GTGT) với hàng hóa là bảo hộ lao động (quần, áo, mũ, giầy) do doanhnghiệp nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Để thống nhất thựchiện, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Tại khoản 3, Điều 21, Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định:DNCX được mua vănphòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để phụcvụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việctại doanh nghiệp. DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tụcxuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với những loại hàng hóa này.

Do vậy, đối với hàng hóa phục vụcho sinh hoạt hàng ngày của DNCX gồm cả bảo hộ lao động (quần, áo, mũ, giầy)được thực hiện theo quy định trên.

2. Về chính sách thuế GTGT:

Trường hợp cơ sở kinh doanh nội địacung cấp hàng hóa là trang phục bảo hộ lao động phục vụ cho sinh hoạt hàng ngàycủa DNCX thì không cần phải làm thủ tục hải quan và nếu đáp ứng đầy đủ các điềukiện sau thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được kê khai, khấu trừ thuếGTGT đầu vào:

+ Có hóa đơn GTGT xuất bán hànghóa;

+ Có hóa đơn mua bán hàng hóa vớitổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan;

+ Có chứng từ thanh toán tiền hànghóa qua ngân hàng.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính(Tổng cục Hải quan) để có chỉ đạo kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST, TCHQ;
- Cty TNHH Văn Chung (thay trả lời);
(Đ/c: 21 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội)
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn