BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2139/TCT-PCCS
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN đối với Công ty Xổ số kiến thiết

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đăk Nông

Trả lời công văn số 273/CT-QLDN ngày 4/5/2006 của Cục thuế tỉnh Đăk nông về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty xổ số kiến thiết, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty xổ số kiến thiết Đăk Nông được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông trên cơ sở tác từ Công ty xổ số kiến thiết Đăk Lăk (Do chia tách tỉnh Đăk Lăk thành 2 tỉnh) thì không thuộc đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theo hướng dẫn tại điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/tt-BTC ngày 21/9/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đăk Nông (46 Lý Thường Kiệt, thị trấn Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông)
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương