BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2139 TM/ĐặC BIệT
V/v Chuẩn bị nội dung tham dự IEG 7 và SOMTI 9 của ASEM

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Vụ Pháp luật Đầu tư nước ngoài)

Hội nghị IEG 7 và SOMTI 9 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp từ ngày 04-07/6/2003. Liên quan tới các nội dung về đầu tư do quý Bộ Phụ trách, Bộ Thương mại đã có công văn số 0549 TM/ĐB, ngày 13/2/2003 và Công văn số 1978 TM/ĐB, ngày 09/5/2003 đề nghị Quý Bộ thông báo về: (i) tình hình thực hiện 9 biện pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả nhất (MEMs) và những biện pháp giải quyết các rào cản đầu tư; (ii) giải đáp các khuyến nghị của AEBF7 về lĩnh vực đầu tư và hạ tầng cơ sở (iii) đóng góp ý kiến đối với các vấn đề về đầu tư sẽ được thảo luận tại IEG 7 và SOMTI 9, tuy nhiên cho tới nay chúng tôi vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời của quý Bộ về các vấn đề nêu trên.

Theo yêu cầu của ASEM, các nước phải gửi các báo cáo về MEMs và giải quyết khuyến nghị của AEBF 7 trước ngày 15/5/2003. Hiện nay, các thành viên ASEM đã gửi báo cáo, trừ Việt Nam. Vì vậy, Bộ Thương mại trân trọng đề nghị quý Bộ:

1. Gửi cho Bộ Thương mại 2 bản báo cáo liên quan tới các nội dung (i) và (ii) nêu trên;

2. Đóng góp nội dung đối với ý 2, mục 3 chương trình nghị sự dự kiến của SOMTI 9 về “Chính sách cạnh tranh nhằm thu hút và khuyến khích các luồng vốn đầu tư nước ngoài; những chính sách nào là khả thi và có hiệu quả?”

Nếu quá ngày 22/5/2003, Bộ Thương mại không nhận được ý kiến chính thức của quý Bộ về các nội dung nêu trên, chúng tôi sẽ thông báo cho ASEM rằng Việt Nam không có báo cáo về các vấn đề đã nêu.

Bộ Thương mại trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT VỤ TRƯỞNG VỤ CSTM ĐA BIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Thu Hằng