BỘ XÂY DỰNG
---------------
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý dự án – UBND huyện Từ Liêm
Trả lời các văn bản số 411/QLDA ngày 20/9/2011 và văn bản số 531/QLDA ngày 08/11/2011 của Ban quản lý dự án – UBND huyện Từ Liêm đề nghị hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, đối với những hợp đồng hoặc những công việc trong hợp đồng được điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện, thì các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng. Theo đó, nếu các bên thỏa thuận điều chỉnh theo phương pháp bù trừ trực tiếp thì về nguyên tắc là được điều chỉnh tất cả các loại chi phí có liên quan từ chi phí trực tiếp cho đến các chi phí gián tiếp. Đối với các hợp đồng cụ thể phạm vi điều chỉnh đến đâu do các bên thỏa thuận.
Khi điều chỉnh giá thì có thể điều chỉnh ngay đơn giá trong hợp đồng (đơn giá tổng hợp) để làm đơn giá thanh toán hoặc tính toán thành một mục riêng rồi cộng với giá trong hợp đồng.
Ban quản lý dự án – UBND huyện Từ Liêm căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD. T06.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn