BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THUỶ SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 214/CB-LS
V/v: báo cáo định kỳ tình hình phát triển ngành chế biến bảo quản lâm sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2008

Kính gửi: Các Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại Công văn số 501/BNN-CB ngày 04/03/2008 về việc củng cốvà tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về chế biến lâm sản, căn cứ nhu cầuthông tin cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, trong khi chưathiết lập được mạng lưới thông tin chung đến doanh nghiệp. Cục Chế biến, Thươngmại nông lâm thuỷ sản và nghề muối đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chứcnăng trên địa bàn, thu thập và tổng hợp cung cấp cho Cục những thông tin, sốliệu liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp chế biếnbảo quản lâm sản của địa phương (theo các biểu mẫu đính kèm). Ngoài biểu mẫu,trong báo cáo 6 tháng và báo cáo năm, các Sở cần có đánh giá tình hình sảnxuất, kinh doanh ngành chế biến lâm sản của địa phương trong kỳ báo cáo, địnhhướng trong kỳ tới, năm tới và những kiến nghị, đề xuất, đặc biệt là đề xuất từcác đơn vị sản xuất kinh doanh liên quan đến cơ chế chính sách và pháp luật.

Việc thu thập, tổng hợp số liệu hiện tại sẽ gặp nhiều khókhăn nếu không có sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan chức năng và các đơn vịsản xuất kinh doanh trên địa bàn. Vì vậy đề nghị lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạođơn vị, cá nhân phụ trách lĩnh vực chế biến lâm sản của Sở, chủ động phối hợpvới các cơ quan chức năng và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn để cónguồn thông tin chính xác, kịp thời.

Thời gian báo cáo thực hiện theo định kỳ dưới đây:

1. Báo cáo Quý, gửi về Cục trước ngày 15 tháng cuối Quý;

2. Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 15/6;

3. Báo cáo năm gửi trước ngày 15/12.

Báo cáo được gửi theo đường Bưu điện hoặc Fax, đồng thời gửikèm theo bản mềm qua hộp thư điện tử về:

Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội-

Điện thoại: 04.7711206 - Fax: 04. 7711125 – E-mail:[email protected]

hoặc [email protected]

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Thứ trưởng Hứa Đức Nhị (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT.


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Ngọc Năm