TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 214/GSQL-GQ1
V/v trả lời vướng mắc về thủ tục HQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bình Dương

Trảlời công văn số 723 và 755/HQBD-GSQL ngày 13/3/2013 của đơn vị về nội dung nêutại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1.Về thông tin một số lô hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Đài Loan có sự cố saisót về kiểm dịch thực vật:

Đềnghị đơn vị chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc rà soát đối tượng hàng hóaxuất khẩu phải kiểm dịch để thực hiện thủ tục xuất khẩu theo đúng quy định.Trường hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không cung cấp đủ thông tinvề đối tượng hàng hóa phải kiểm dịch, và tại hợp đồng mua bán hàng hóa không cóđiều khoản quy định lô hàng phải kiểm dịch thì sự cố thiếu sót không thuộctrách nhiệm của Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

2.Về thủ tục đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu từ Trung Quốcnhưng có xuất xứ từ Cộng hòa Czech:

Căncứ hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 405/TCHQ-GSQL ngày 16/01/2013 của Tổng cụcHải quan (trả lời Cục Hải quan TP.HCM, có đưa lên mạng nội bộ Netoffice) thì lôhàng không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải