BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 214/TCHQ-KTTT
V/v xoá nợ thuế của Công ty thương mại Quảng Nam Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;
- Công ty thương mại Quảng Nam Đà Nẵng
(Số 08 Hoàng Hoa Thám, TP Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1479/HQQNa-NV ngày25/12/2008 của Cục Hải quan Quảng Nam về việc đề nghị xoá nợ thuế của Công tythương mại Quảng Nam Đà Nẵng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm 2a, Mục II, Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày15/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọngthuế quy định: Các khoản nợ thuế, nợ phạt có các nguyên nhân khách quan như dothay đổi chính sách hoặc văn bản hướng dẫn không rõ ràng thì thuộc đối tượngđược xét xoá nợ thuế, tiền phạt chậm nộp của số nợ thuế.

Trường hợp truy thu thuế của Công ty Thương mại Quảng Nam ĐàNẵng không phải là do nguyên nhân khách quan nên không thuộc đối tượng được xétxoá nợ thuế, tiền phạt chậm nộp của số nợ thuế. Do đó yêu cầu Công ty Thươngmại Quảng Nam Đà Nẵng thực hiện nộp tiền phạt chậm nộp thuế theo đúng qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam,Công ty Thương mại Quảng Nam Đà Nẵng được biết thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo