ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 214/UBND-VX
Về cho phép tổ chức cuộc đi bộ gây quỹ từ thiện.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Sở Thể dục - Thể thao;
- Ủy ban nhân dân quận 7;
- Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng.

Xét đề nghị của Sở Thể dục - Thểthao tại Công văn số 12/TDTT-VP ngày 07 tháng 01 năm 2008 về việc xin phép cho Côngty Liên doanh Phú Mỹ Hưng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thànhphố, Ủy ban nhân dân quận 7 tổ chức cuộc đi bộ đồng hành gây quỹ từ thiện LawrenceS.Ting lần thứ 3-2008 ủng hộ Quỹ "Vì nghười nghèo" thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiếnnhư sau:

1. Chấp thuận về chủ trương cho phépCông ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng phối hợp với Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban nhân dân quận 7tổ chức cuộc đi bộ đồng hành gây quỹ từ thiện nêu trên.

- Thời gian vào lúc 06 giờ đến 09giờ, ngày 20 tháng 01 năm 2008.

- Địa điểm và lộ trình: tại Khu đôthị Phú Mỹ Hưng (đại lộ Nguyễn Lương Bằng), quận 7.

- Số lượng người tham gia khoảng15.000 người.

- Kinh phí tổ chức: do vận động tàitrợ.

2. Giao Công ty Liên doanh Phú MỹHưng và Ban Tổ chức Chương trình đi bộ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quanchức năng liên quan để có kế hoạch tổ chức cuộc đi bộ đảm bảo an toàn, trật tự,tránh ùn tắc giao thông và sử dụng số tiền thu được đúng mục đích từ thiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Văn hóa và Thông tin;
- Sở Giao thông - Công chính;
- Công an thành phố;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/VX, ĐT;
- Phòng VX, PCNC, ĐTMT;
- Lưu:VT, (VX/P) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà