BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2140/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2006

Kính gửi :

-Cục hải quan các tỉnh, thành phố
-Công ty sản xuất phụ tùng ôtô xe máy ama
Đ/c số 99 Lê Duẫn – Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 30/CV-AMA ngày 8/5/2006 của Công ty sản xuất phụ tùng ôtô xe máy AMA khiếu nại về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian Cục Hải quan Lạng Sơn xem xét giải quyết khiếu nại về trị giá tính thuế của Doanh nghiệp theo công văn số 2093/TCHQ-KTTT ngày 15/5/2006 của Tổng cục Hải quan. Để tạo điều kiện cho Công ty sản xuất phụ tùng ôtô xe máy AMA trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty sản xuất phụ tùng ôtô xe máy AMA đến hết ngày 31/07/2006 với điều kiện sau:

- Công ty không có nợ thuế của các lô hàng khác. Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện xuất nhập khẩu.

- Công ty nộp đủ thuế của các lô hàng mới phát sinh trước khi nhận hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Công ty sản xuất phụ tùng ôtô xe máy AMA được biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An