BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
Số: 2140/TCHQ-TXNK
V/v: giải quyết miễn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất.
(Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

Trả lời công văn số 153/HQQNg-NV ngày 16/3/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc miễn thuế hàng hóa phục vụ sửa chữa sà lan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế về giải quyết miễn thuế nhập khẩu:
Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 17899/BTC-CST ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính thì: "Trường hợp Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất là cơ sở đóng tàu nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc đóng tàu (bao gồm cả đóng mới về sửa chữa) thì được miễn thuế nhập khẩu".
Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi căn cứ hồ sơ gốc doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu theo 04 tờ khai hải quan số 220/NKD01 ngày 26/11/2010; số 233/NKD01 ngày 10/12/2010; số 03/NKD01 ngày 05/01/2011 về số 19/NKD01 ngày 24/01/2011, kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán... đối chiếu với Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước đã sản xuất được về quy định tại Điều 101, Điều 102, Điều 103, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế; cấp Phiếu theo dõi trừ lùi đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ Dự án sửa chữa sà lan của Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất về thực hiện miễn thuế, trừ lùi trên Phiếu theo dõi trừ lùi số hàng hóa đã nhập khẩu tại 04 tờ khai hải quan trên.
Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất có trách nhiệm sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích miễn thuế theo quy định.
2. Việc hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT:
+ Việc hoàn thuế nhập khẩu đã thu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ Dự án sửa chữa sà lan tại 04 tờ khai hải quan nêu trên theo quy định tại khoản 12, Điều 113, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.
+ Về thuế GTGT: Đề nghị Cục Hải quan Quảng Ngãi có văn bản xác nhận số thuế đã nộp để TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất thực hiện hoàn thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định tại Điều 131, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi; Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất biết về phối hợp thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?