BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2141/BXD –HĐXD
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH GE Việt Nam.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 4730/KH &ĐT-ĐTNN ngày16/11/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị góp ý kiến về mục tiêu hoạtđộng bổ sung, tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH GE Việt Nam. Sau khi xem xét,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH GE Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tưnước ngoài được thành lập, hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đầu tư số011043000357 ngày 10/6/2008; chứng nhận điều chỉnh lần thứ ba ngày 13/6/2011 doUBND Thành phố Hà Nội cấp (đăng ký lại theo giấy phép đầu tư số 180/GP-HN ngày10/6/2003) để sản xuất, lắp ráp phụ kiện và linh kiện cho các máy móc thiết bịthuộc hệ thống phát điện, truyền tải điện, nhà máy điện. Ban quản lý khu kinhtế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư số 02212000020 ngày 27/6/2008 chấpthuận để Công ty TNHH GE Việt Nam đầu tư dự án GE Energy Hải Phòng tại Khu côngnghiệp Nomura, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng để xây dựng Nhà máy sảnxuất, lắp ráp phụ kiện và linh kiện cho máy móc thiết bị hệ thống phát điện,truyền tải điện, nhà máy điện.

Đến nay, Công ty TNHH GE Việt Nam đề nghị bổ sung mục tiêukinh doanh bất động sản (cho thuê nhà xưởng tại dự án GE Energy Hải Phòng) vàđiều chỉnh tăng vốn điều lệ thuộc lĩnh vực được xem xét theo quy định của LuậtDoanh nghiệp, Luật Đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

2. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinhdoanh bất động sản, trường hợp được bổ sung mục tiêu kinh doanh bất động sản,Công ty TNHH GE Việt Nam phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định. Đề nghị doanhnghiệp bổ sung bảng tổng kết tài sản tại thời điểm quý III năm 2011 làm cơ sởxem xét điều kiện về vốn pháp định Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị địnhsố 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý: bất động sản (nhà xưởng) khi đưa vào kinh doanh phảiđáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Luật Kinh doanh Bất động sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư Hà Nội xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh